KezdőlapBárándProtestáns egyházi és iskolai lapok – 1. évfolyam – 1858.12.25 51-52 számából

1 lap

2 lap

 

 Protestáns egyházi és iskolai lapok – 1. évfolyam – 1858 12 25 51 52 szám

A helv. hitv. bárándi egyház lelkészétől. —1858. dec. 14. és 15. napjain Báránd községnek 11,000 holdra terjedő határa felett úrbéri viszonyokat megszüntető egyesség vitetvén végbe: ennek, az egyházakat és iskolákat illető pontjait kívánom közleni.

A volt földes ur n.-váradi 1. sz. püspökség teljhatalmú megbízottja uradalmi igazgató ügyész t. c. Göndöcs István ur, a vallásos kegyességéről ismeretes püspök Szaniszló Ferenc ur cs. k. b. t. tanácsos, és az ausztriai cs. k. vas-korona rend I-ső rendű vitéze ö excellenciájának szellemében járt el megbízatásában; az egyházak, iskolák, és az azokban hivataloskodók részére szép ajánlatokat tevén előre, n. v. hogy legelőilletőségben a r. catb. lelkész részére 4, a ref. lelkész részére 2, az 1 r. cath. iskola, és 2, ref. iskola részére 3 telek adassék (mindenik még egyszer annyi mértékben, mint az eddigi birtokunk vala) minden egy-egy telek járandósága 15 hold legelő 1200 • ölével mérve; és noha az uradalom részére a legelőnek V3 része sem marad meg : mindaz által a volt földes uraság részéről, a fentebbi legelő járandóságokon felül a r. cath. lelkésznek 25, a ref. lelkésznek 25, a r. cath. templomnak 25 , a ref. templomnak 25; a r. cath. iskolának 15, a ref. iskolának 15, a r. cath. egyház-finak 10, a ref. egyházfinak 10, mindkét vallásúak részére temetkező hely pótlásul külön-külön 3, a tanulók részére gyümölcsösnek külön-külön 4 holdat, a saját maga részére jutandó legelő részből adott és adományozott. Mivel azonban a közös legelő szikes, és vizenyős természeténél fogva nem alkalmatos arra, hogy a fentebbi adományozott mennyiség, a célnak megfelelőleg használtathassák: az összes községi lakosság kijelentette, hogy az egyháziak részére adományozott földbirtokokat az uraság eddigi táblaföldjeiböl — melyek csereképen birtokukba jövendenek, a községhez legközelebb fogja kiméretni.

A tagosítás felett, melyet az értelmesebb s előbbre látó nagyobb rész ohajtott, s kivánt, nem lehetvén egyességre jönni, azon okon, mivel a határ nagy része szikes és vizenyős földből állván, a kiknek tagosított birtokuk ezen földekre esnék: örökre kipótolhatatlanul károsíttatnának, — csak a legelőelkülönítés, a felesleg földek, és szőlők megváltása felett történt egyezkedés.

A kerti szőlők is felesleg földek számába vétetvén, •— ezeknek megváltása — jóllehet az 1853. évi cs. k. föld tehermentesítési nyilt parancs 52. számában az ilyen 1-ső osztályú határban, holdankint 14 frt. 24 krban fizettetni rendeltetik : —• mégis az, 12 írtra leszállíttatott, és 10 év alatt, 10 rátákban, kamat nélkül fizettetik. Az egyház és iskolák birtokában levő földek váltsága egészen elengedtetett; és még — a község neve alatt álló 8 telki állományokból a r. cath. egyház %, a ref. egyház x% telek rég idők óta használt földek utáni váltság követelésétől elállott, azon megjegyzéssel, hogy a fent nevezett, és a község birtokából régi időktől fogva elvont telki állományi részek mostani rendeltetésöknek örökítése végett, az illetők hivatali birtokába átírassanak és onnan többé át ne változtassanak.

Mely ezen egyességet Báránd község összes értelmes lakossága részére kedvező, s jótékonynak látván, midőn kinyilatkoztatták, hogy volt földes urok irányában, valamint a régibb viszonyok emlékéből, ugy a jelen egyesség által is hálára vannak kötelezve; egyszersmind nyilváníták azt is, hogy volt kegyes földes urokra az ég áldását kivánni meg nem sziinendnek.

Szél György, helv. hitv. ref. lelkész,